Purulia Zilla Parishad

TENDERS

ZP Tender


  PS Tender


   Other Off

    AVAILABILITY OF PURULIA BHAVAN


    Helpline No: 03252 - 222575

    KARMADHAKSHYA

    Karmadhakshya's Name

    Sthayeesamity's Name

    Phone

     

    Purto Karya -O- Paribahan Sthayee Samity

     

     

    Sishu Nari Jana Kalyan -O- Tran Sthayee Samity

     

     

    Janasasthya -O- Paribesh Sthayee Samity

     

     

    Krishi Sech -O- Samabai Sthayee Samity

     

     

    Matsya -O- Pranisampad Bikash Sthayee Samity

     

     

    Khudra Silpa Bidyut -O- Achiracharit Sthayee Samity

     

     

    Khadya -O- Sarbaraha Sthayee Samity

     

     

    Siksha Sanskriti Tathya -O- Krira Sthayee Samity

     

     

    Ban -O- Bhumi Sanskar Sthayee Samity