Projects / Programs
Functioning of PZP

KARMADHAKSHYA

KARMADHAKSHYA'S NAME

Shri Haladhar Mahato

Smt Niyati Mahato

Shri Soumen Beltharia

Smt Mira Bauri

Shri Meghdut Mahato

Smt Namita Sing Mura

Shri Monoj Kumar Shahababu

Shri Gurupada Tudu

Shri Nirmal Kumar Rout

 

STHAYEESAMITY'S NAME

Purto Karya -O- Paribahan Sthayee Samity

Sishu Nari Jana Kalyan -O- Tran Sthayee Samity

Janasasthya -O- Paribesh Sthayee Samity

Krishi Sech -O- Samabai Sthayee Samity

Matsya -O- Pranisampad Bikash Sthayee Samity

Khudra Silpa Bidyut -O- Achiracharit Sthayee Samity

Khadya -O- Sarbaraha Sthayee Samity

Siksha Sanskriti Tathya -O- Krira Sthayee Samity

Ban -O- Bhumi Sanskar Sthayee Samity

PHONE